Кабінет трудового навчання, фізичної культури та предмету "Захист Вітчизни"Неділя, 18.08.2019, 16:39
Меню сайту
Категорії розділу
Технічна праця [9]
Обслуговуюча праця [5]
Фізична культура [7]
Захист Вітчизни [1]
Загальні [3]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 333
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Головна » 2019 » Серпень » 13 » Методичні рекомендації
11:01
Методичні рекомендації

ЗахистВітчизни

Одним ізобов’язковихелементівдержавностікраїни, атрибутом їїсамостійності, суверенітету, а такожсуб’єктомміжнародногожиття, є ЗбройніСили. Вонивиконують одну з найголовнішихфункційдержави – захисну.

Готовність Збройних Сил України до виконання своїх функцій значною мірою залежить від її особового складу, зокрема підготовленості молоді до проходження військової служби.

Вивченнянавчального предмета «ЗахистВітчизни» (далі – Предмет) організовується та проводиться відповідно до вимогКонституції та законівУкраїни, актів Президента України, КабінетуМіністрівУкраїни.

Головною метою навчального предмета «ЗахистВітчизни» є формування в учнівськоїмолодіжиттєвонеобхіднихзнань, умінь і навичокщодозахистуВітчизни та дій в умовахнадзвичайнихситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичневиховання як складовучастинунаціонально-патріотичноговиховання.

Відповіднодопоставленої мети окресленотакікомплекснінавчальні та виховнізавдання:

- ознайомленняучнівськоїмолоді з основами нормативно-правового забезпеченнязахистуВітчизни, цивільногозахисту та охоронижиття і здоров'я;

- усвідомленняучнівськоюмолоддюсвогообов’язкущодозахистуУкраїниуразівиникненнязагрозисуверенітету та територіальнійцілісностідержави;

- набуттязнань про функціїЗбройних Сил України та іншихвійськовихформувань, їххарактерніособливості;

- засвоєння основ захистуВітчизни, цивільногозахисту, домедичноїдопомоги, здійсненняпсихологічноїпідготовкиучнівськоїмолоді до захистуВітчизни;

- підготовкаучнів до захистуВітчизни, професійноїорієнтаціїмолоді до служби у Збройних Силах України та іншихвійськовихформуваннях, визначенихчиннимзаконодавством, до захистужиття і здоров’я, забезпеченнявласноїбезпеки і безпекиінших людей у надзвичайнихситуаціях мирного і воєнного часу.

Особливої актуальності набувають ці завдання саме сьогодні, коли Збройні сили України потребують підготовленого резерву, і саме сучасна школа може забезпечити виконання цього завдання, адже саме на заняттях з Предмета сто відсотків допризовної молоді отримують початкову військову підготовку, формують почуття високої патріотичної свідомості та національної гідності.

Предмет «ЗахистВітчизни» є обов’язковимнавчальним предметом, якийвивчається в навчальних закладах системизагальноїсередньоїосвітиупродовж 10 і 11 класів та під час навчально-польових занять (зборів) і навчально-тренувальних занять (дівчата).

Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році на вивчення предмета «Захист Вітчизни» в інваріантній складовій передбачено:

10-11 класи (рівень стандарту) - 1,5 та 2 години за умовивиділення 0,5 годин з варіативноїскладовоїнавчального плану;

10-11 класи (профільнийрівень) - 5 годин на тиждень.

Залежновідматеріально-технічноїбазинавчального закладу, професійноїкомпетентностівчителякількість годин програмовогоматеріалуможе бути скориговане на 20 відсотківв межах розділу. Послідовністьвивченнярозділів та тем в межах вимогнавчальноїпрограмивчительможекоригуватисамостійно.

У 2019/2020 навчальномуроцінабираютьчинностінавчальніпрограми: «ЗахистВітчизни» для 11 класівзакладівзагальноїсередньоїосвіти(рівень стандарту) та «ЗахистВітчизни» для 10-11 класівзакладівзагальноїсередньоїосвіти (профільнийрівень), затверджені наказом Міністерстваосвіти і науки Українивід 23.10.2017 № 1407, у якихімплементованокомпетентніснийпідхід до вивчення предмета та наскрізнихумінь для успішноїсамореалізації у житті, навчанні та праці.

Новийнавчальнийматеріал в 11 класібазується на ранішезасвоєнихзнаннях у 10 класі.

Під час викладаннянавчального предмета «ЗахистВітчизни», окрімзагальнихпідходів та принципів (науковості, доступності, достовірності, наочності та ін.), потрібновраховувати те, що молода людина 16-17 років (допризовноговіку) складає перше системневраження про ЗбройніСилиУкраїни і в цілому про сучасну проблематику Національноїбезпеки та оборони нашоїдержави. Тому, вартоакцентуватиувагусаме на такійпривабливості предмету, а не на заучуванні нормативно-правовихактів, військових понять та визначень.

Під час проведенняуроківпотрібноздійснюватипозитивнийвплив на учнів при формуваннімотиваційноїсфери (потреб, мотивів, цілей, прагнень); соціальнихцінностей (почуттяпатріотизму, національноїсвідомості); особистіснихцінностей (гуманність, відповідальність, працелюбність, чесність); соціальноїповедінки; громадянськоїпозиції, іншихморальнихякостейособистості, їїпоглядів, переконань, життєвихпріоритетів.

Учитель повинен зацікавитиучнівнавчальнимматеріалом через залученняцікавихфактів, пов’язаних з матеріалом, якийрозглядається, й оволодіннямприйомамирозумовоїдіяльностізадляякісногозасвоєннязнань. Доцільноознайомлюватистаршокласників з героями й учасниками АТО і ООС та їхдосвідом.

Для стимулюванняпізнавальноїактивностіучнів, їхдієвусамостійнудіяльністьпід час уроків, бажановикористовувати роботу в групах, для чогозастосовують:

  • вправи і завдання до них, щостворюютьпередумови для співпраці, активноїучастіучнів у процесінавчання;
  • завдання, щоспонукають до діалогу, висловлюваннювласних думок, міркувань, позицій, способіврозв’язанняпроблеми;
  • завданнятворчого характеру, при розв’язанніякихучнівиявляютьініціативу, самостійність, мають право вибору та власноїаргументації;
  • завдання, щоспонукають до обміну думками, враженнями, включаютьспеціальносконструйованіситуаціївибору та моделюваннюжиттєвихситуацій.

Для активізаціївійськово-патріотичноговиховання у закладах загальної середньої освітирекомендується вести гурткову роботу відповідногонапряму.При проведеннівідповідноїроботинеобхіднокеруватисяКонцепцієюдопризовноїпідготовки і військово-патріотичноговихованнямолоді, навчальноюпрограмою «ЗахистВітчизни», угодою про співробітництвоміжобласним департаментом (управлінням) освіти і науки та обласнимвійськовимкомісаріатом про спільнудіяльність з питаньвійськово-патріотичноговихованняучнівськоїмолоді.

Навчально-методичнезабезпечення, рекомендованеМіністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Перелікахнавчальнихпрограм, підручників та навчально-методичнихпосібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інститутумодернізаціїзмістуосвіти (www.imzo.gov.ua).

Під час підготовкивчителів до уроківрадимовикористовуватиперіодичніфаховівидання: загальнодержавний методично-інформаційний журнал «Обороннийвісник» та ін.

Зокрема у щомісячномувиданні Центру військовоїполітики та політикибезпеки (ЦВППБ) журналі «Обороннийвісник» міститься широкий спектр інформаціївійськовоїсфери, яка можевикористовуватисявчителями і учнями закладів загальної середньої освітипід час підготовки та проведенняуроків з предмета «ЗахистВітчизни».

Особливістювидання є поєднанняінформаційних, аналітичнихматеріалів, новин сектора безпеки і оборони України та за військовіструктури (формування) провіднихкраїнсвіту.

Допоміжнимматеріалом для вчителів буде тематичнийрозділ з вичерпною, підготовленоюпрофільнимифахівцямиінформацією, в обсягах та змістомнавчальногоматеріалу та періодичністювідповідно до річноготематичного плану. Розділ журналу“Мійпогляд”, Internet- сторінка сайту ЦВППБ (www.defpol.org.ua) та електронна адреса (е-mail: info@defpol.org.ua) відкрита для налагодженнязворотногозв’язку з аудиторієючитачів, обговорення з ними проблемнихпитань та висвітленнядосвіду з питаньорганізаціївійськово-патріотичноговиховання, а також для наданнявідповідей, щовиникатимутьпід час підготовки до проведення та викладання предмета «ЗахистВітчизни».

Безпека під час проведення навчальних занять із предмета «Захист Вітчизни» забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням заходів, що визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними керівництвами та настановами.

Керівники закладів загальної середньої освіти зобов’язані вживати заходів щодо попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та добиватися їх суворого виконання.

Перед початком занять керівник закладу загальної середньої освіти зобов'язаний особисто впевнитись, що для цього створені безпечні умови, учні засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання.

Також важливим є підготовка відповідного рівня вчителів, які б могли якісно викладати предмет з врахуванням певних особливостей. Так, навчання з домедичної допомоги передбачає використання певного обладнання (манекени, засоби для зупинки кровотечі тощо). Відповідно до сучасних технологій вчителі повинні перед початком занять самостійно пройти відповідно курси, успішно їх завершити, після чого додатково пройти курси підвищення кваліфікації за програмою «Викладач-інструктор». Тільки після цього вони повноцінно зможуть якісно викладати предмет у частині домедичної допомоги. Як окремий елемент слід передбачити контроль якості викладання з вищевказаних питань.

Відповідальність за дотриманняучнямивимогбезпеки на заняттяхнесутьвчителі предмета «ЗахистВітчизни».

Категорія: Загальні | Переглядів: 6 | Додав: samson | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту

Черкаський ММК

Copyright Бойченко О.В. © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz